Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.drapacze.pl

§1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego (dalej Sklep), oferującego sprzedaż towarów na stronie internetowej[www.drapacze.pl jest Seven Desires Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grzybowska 80/82 lok.700, 00-844 Warszawa; NIP: 5273094126 (dalej Sprzedawca).
2. Korzystanie ze Sklepu należącego do Sprzedawcy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i oznacza, że wszystkie dostawy i świadczenia, które oferuje Klientom są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu obowiązującej
w momencie złożenia zamówienia. Akceptacja regulaminu jest niezbędna do złożenia zamówienia.
3. Sklep realizuje wyłącznie zamówienia dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy jest terytorium Unii Europejskiej.
4. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego regulaminu oraz zawartych w nim treści należą do Sprzedawcy.

§ 2
CENY I PRODUKTY

1. Wszystkie ceny widniejące w Sklepie, jak również opisy i zdjęcia produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Umowa zyskuje charakter wiążący dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich lub w euro i zawierają podatek VAT.
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia i naciśnięcia przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Podane ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania do nich zmian.

§3
ZAMAWIANIE TOWARÓW

1. Wszelkie treści zawarte w domenie www.drapacze.pl jak i na wszelkich podstronach należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku oferowanych na stronie towarów.
2. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej, lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej e-mail z zamówieniem na adres sklep@drapacze.pl.
3. Zamówienia internetowe można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane będą w ciągu najbliższych 3 (trzech) dni roboczych.
4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. To samo wymaganie dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba, która składa zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną formą lub jednostką organizacyjną poprzez samo wypełnienie formularza lub wystosowanie maila z zamówieniem oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta.
5. Do złożenia zamówienia internetowego wymagana jest rejestracja (logowanie) Klienta oraz akceptacja warunków niniejszego Regulaminu. W trakcie składania zamówienia Klient dokonuje jego ostatecznej akceptacji poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Brak zaznaczenia przez Klienta przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, uniemożliwia zakończenie procesu składanego przez niego zamówienia.
6. Po złożeniu zamówienia przez Internet Klient otrzymuje na podane przez niego konto e-mail, automatycznie generowane przez Sklep, potwierdzenie ze szczegółami zamówienia wraz z informacjami o kosztach przesyłki.
7. Bez względu na formę składania zamówienia w Sklepie, warunkiem koniecznym złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu, jak również zaznaczenie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
8. Po złożeniu zamówienia Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z oferowanych przez Sprzedawcę systemów płatności, wg własnego wyboru. W przypadku płatności przelewem internetowym zapłata przez Klienta odbywa się w momencie złożenia deklaracji zakupu. 

9a. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest AutoPay S.A.

9b. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPal S.A.

10. Płatności można dokonywać za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
11. Koszty dostawy są naliczane oddzielnie i są podawane kwotowo w momencie składania zamówienia.
12. Sprzedawca jest uprawniony do przyjęcia oferty Klienta w ciągu 3 dni roboczych, przesyłając drogą mailową potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w tym terminie, powoduje, że umowa nie zostaje zawarta. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy potwierdzenia zamówienia, jeśli w terminie wskazanym wyżej, stan magazynowy towaru uległ wyczerpaniu.
13. Zamówienia mogą być weryfikowane przez Sprzedawcę bądź upoważnione przez niego osoby telefonicznie lub mailowo. W przypadku niemożności przeprowadzenia weryfikacji Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
15. Zamówienie zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany którychkolwiek z tych danych, Klient ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronie Sklepu. Zabrania się podawania danych niepełnych, nieaktualnych, bądź nieprawdziwych.
16. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania serwisu bądź dostępu do wybranych Usług świadczonych w ramach Sklepu.
17. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - w chwili otrzymania dodatkowego ich potwierdzenia elektronicznego lub otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia,
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto bankowe Sprzedawcy: ING 78 1050 1025 1000 0090 8353 4488
18. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon fiskalny lub faktura imienna. Na życzenie klienta wystawiana jest Faktura VAT.
19. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wysyłki towaru, Klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych koniecznych do wystawienia faktury. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić telefonicznie lub mailowo na adres poczty elektronicznej.
20. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować i zmienić zamówienia.
21. Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie w terminie 7 (siedmiu) dni, umowa (zamówienie i jego potwierdzenie) przestaje obowiązywać - w takim przypadku konieczne jest ponowne złożenie zamówienia. Jeśli jednak Klient uiścił przedpłatę z opóźnieniem, Sprzedający może zrealizować pierwotne zamówienie, przy czym obowiązującym terminem dostawy jest termin realizacji zamówienia widniejący na stronie internetowej Sklepu w dniu wpływu przedpłaty na rachunek Sprzedającego.
22. W przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta: ceny produktów, warunki płatności, czas realizacji zamówienia i dostawy strony ustalają indywidualnie między sobą.

§ 4
DOSTAWA TOWARU

1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub pocztą w zależności od dokonanego przez Klienta wyboru w trakcie trwania zamówienia.
2. Czas dostawy w przypadku dostępności towarów w magazynie wynosi od 3 do 5 dni roboczych od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu.
4. Koszt dostarczenia przesyłki zostaje podany w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.
5. W trakcie odbioru przesyłki Klient ma obowiązek w obecności kuriera sprawdzić stan techniczny przesyłki. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania a w szczególności taśm zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi, sporządzić protokół szkody z udziałem kuriera i skontaktować się z pracownikiem Sklepu. Prawidłowe sporządzenie raportu przyspieszy ustalenie w którym momencie powstała szkoda.
6. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki, w takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego mailowo lub telefonicznie.
7. Jeśli uszkodzenia produktu były niewidoczne przy odbiorze przesyłki należy je zgłosić niezwłocznie po zaistnieniu odkryciu tego faktu Przewoźnikowi oraz Sprzedającemu na adres mailowy sklep@drapacze.pl.
8. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu uregulowania przez Kupującego zobowiązań płatniczych za zakupiony towar.

§5
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, REKLAMACJE I ZWROTY

1. Klient indywidualny (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ustawą o prawach konsumenta”. Za klienta indywidualnego (konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Klientom nie będącym konsumentem w rozumieniu tej definicji prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
2. Klient indywidualny (konsument) może w terminie 14 (czternastu dni) dni od umowy odstąpić bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 36 Ustawy o prawach konsumenta.
3. Bieg terminu do odstąpienia przez konsumenta od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania zamówionego przez niego towaru.
4. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu. W przypadku poinformowania przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji, o tym prawie.
5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Nadto Sprzedawca informuje, że w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu znajdują się wszelkie informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.
6. Sprzedawca informuje, że dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wystarczy wysłanie tegoż oświadczenia przed jego upływem.
7. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu kwoty zamówienia przelewem na rachunek bankowy podany przez konsumenta.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać rzecz osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia do umowy, sposobie i terminie wykonania odstąpienia, jak również o wzorze odstąpienia od umowy.
13. Zgodnie z treścią art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
14. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:
a) wady technicznej towaru
b) wady powstałej w wyniku dostawy (warunkiem koniecznym przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie wraz z dostarczycielem, kurierem, protokołu reklamacyjnego)
15. Reklamowany towar należy odesłać na adres: Drapacze.pl, 05-822 Milanówek, ul. Piłsudskiego 4. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru ponosi Kupujący, z zastrzeżeniem § 5 ust. 16 poniżej
16. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji naprawiony lub nowy towar zostanie wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Jednocześnie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca zwróci także klientowi koszty, jakie poniósł wobec konieczności zareklamowania towaru. Celem zwrotu kosztów przez Sprzedawcę Klient przedstawi Sprzedawcy dokument, który w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, będzie wskazywał na wysokość kosztów poniesionych przez Klienta związanych z koniecznością zareklamowania zamówionego przez niego towaru.
17. Zwrot kosztów na rzecz klienta o których mowa w § 5 ust. 15 zdanie 2 Regulaminu nastąpi w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania dokumentu od klienta, o którym mowa w § 5 ust. 16 zdanie 3 Regulaminu. Reklamacje winny być rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.


§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Założenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie podanym w Formularzu Zamówienia, przez Administratora danych tj. Seven Desires sp. z o. o.  z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82 lok.700, 00-844 Warszawa, w celu realizacji umowy związanej z Zamówieniem. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub aktualizowania. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 23 ust.1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe Klienta, za dobrowolną zgodą wyrażoną podczas rejestracji w serwisie, są przetwarzane są w celu wystawienia rachunku lub faktury. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Klient Sklepu internetowego ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, aktualizowania, a także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Dane Klienta oraz treść ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
5. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
6. Akceptacja Regulaminu stanowi wyrażenie przez Klienta zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.

§ 7
ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca może zmienić Regulamin.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, Klient zostanie o niej poinformowany za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
3. Zakupy, w których wziął udział Klient, a zostały rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu, prowadzone są na zasadach dotychczasowych.
4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne lub będzie nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Drapacze.pl, tel.536777700, e-mail sklep@drapacze.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przy-sługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Drapacze.pl, ul. Piłsudskiego 4, 05-822 Milanówek, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Seven Desires sp. z o. o. 
ul. Grzybowska 80/82 lok. 700
00-844 Warszawa
tel.: 536777700
e-mail: sklep@drapacze.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rze-czy(*) /umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rze-czy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) …………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………………………...........................
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)……………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………...……
Adres konsumenta(-ów) …………………………………………..…………………………….
…..……………………………………………………………………………………….
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data …………………………………………

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl